Informacja o realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Opublikował: | 20 lipca 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach na podstawie Upoważnienia Prezydenta Miasta Mysłowice wydanego w oparciu o zawartą w lipcu Umowę z PFRON, w sprawie realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” informuje że obecnie jesteśmy na etapie weryfikacji złożonych wniosków.

Zadanie skierowane jest wyłącznie do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności a w przypadku osób do 16 r. życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które są:

  • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);
  • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);
  • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  • pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  • pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.
WAŻNE!

Wsparcie może dotyczyć wyłącznie tego okresu, który można zweryfikować na podstawie danych i oświadczeń zawartych we wniosku na dzień jego złożenia, natomiast w odniesieniu do kolejnych miesięcy brak jest możliwości prawidłowej weryfikacji warunków uprawniających do przyznania świadczenia np. niepobieranie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W związku z powyższym  aby uzyskać dofinansowanie do wszystkich miesięcy objętych wnioskiem należy złożyć stosowne oświadczenie (druk do pobrania na stronie) dotyczące aktualizacji danych zawartych w złożonym wniosku.

W przypadku niedostarczenia ww. oświadczenia, wnioski będą podlegały rozpatrzeniu wyłącznie w zakresie możliwym do zweryfikowania na podstawie danych i oświadczeń zawartych we wniosku na dzień jego złożenia. Aby ubiegać się o dofinansowanie w zakresie kolejnych (pozostałych) miesięcy koniecznym będzie złożenie nowego odrębnego  wniosku.

Do pobrania:
Oświadczenie Wnioskodawcy
– Oświadczenie rodzica lub opiekuna


Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020r.
przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SOW dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w inny sposób (np. drogą pocztową, osobiście).

Jednocześnie mając na uwadze panującą sytuację epidemiologiczną informujemy, że dyspozycja wypłaty na konto bankowe wnioskodawcy lub innej upoważnionej osoby, eliminuje konieczność osobistego odbioru świadczenia w Kasie MOPS lub za pośrednictwem operatora pocztowego, a tym samym pozwala zadbać o bezpieczeństwo i uniknąć bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.

 

Ewentualne pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Pełna treść Programu znajduje się na stronie PFRON – link