PFRON uruchamia nową formę wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Opublikował: | 12 maja 2020

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Adresatami programu zgodnie z rozdziałem III ust. 6 dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III(…) „ programu są wyłącznie :

– uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej,

– uczestnicy środowiskowych domów samopomocy,

– podopieczni dziennych domów pomocy społecznej,

– podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

– uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki;

– pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

– pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

 

UWAGA! Pod pojęciem „placówki rehabilitacyjnej“ należy rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).

Maksymalna wysokość pomocy finansowej wynosi500,00 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

W każdym z miesięcy wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika ZUS.

 

WYKLUCZENIE! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym wystąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020r. przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SOW dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w inny sposób (np. drogą pocztową, osobiście).
Wniosek do pobrania (pdf)

 

Ewentualne pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Pełna treść Programu znajduje się na stronie PFRON zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie” – link.

Realizacja programu przez MOPS Mysłowice, w tym: rozpatrywanie wniosków, przyznawanie i wypłata dofinansowań, może nastąpić w oparciu o złożone przez Miasto zapotrzebowanie, dopiero po podpisaniu stosownej umowy i otrzymaniu środków z PFRON. O kolejnych etapach realizacji programu będziemy informować na bieżąco.

Film z instrukcją złożenia wniosku przez SOW: