Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Opublikował: | 13 lutego 2020

W ramach projektu o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach spełniające łącznie następujące kryteria:
– osoby powyżej 30 roku życia,
– należące do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, imigranci, reemigranci.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów
z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Maksymalna wysokość dofinansowania  – 24.000,00 zł.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach
w sekretariacie (pok. nr 1) w godzinach od 8 00 do 13 00  w ustalonych terminach:

20-21 styczeń 2020
20-21 luty 2020
19 – 20 marzec 2020
21-22 kwiecień 2020
21-22 maj 2020
23-24 czerwiec 2020
21-22 lipiec 2020
20- 21 sierpień 2020
22 – 23 wrzesień 2020
lub do wyczerpania środków.

Regulamin w sprawie przyznawania osobie bezrobotnej, absolwentowi CIS lub KIS dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz aktualny wniosek są dostępne
w zakładce Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – https://myslowice.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej oraz u doradcy klienta.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ww. regulaminem.

Uwaga !
Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy w wypełnianiu wniosku po uprzednim ustaleniu terminu u doradcy klienta.
Zapisy pod numerem telefonu : 32 223 16 09  albo w siedzibie Urzędu pokój nr 15.
Szczegółowe informacje osoby bezrobotne mogą uzyskać u swojego Doradcy Klienta
oraz w Referacie Instrumentów i Usług Rynku Pracy w pokoju nr 15 oraz poprzez profil Urzędu na Facebook.com/PUPMyslowice.
Obsługa klientów odbywa się w godzinach od 8:00 do 14:30.
Telefon kontaktowy 32/223-16-09.