Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

Opublikował: | 13 lutego 2020

W ramach projektu do odbycia stażu będą kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach do 29 roku życia  tj. przed dniem 30 urodzin.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów
z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Do odbycia stażu tutejszy Urząd w pierwszej kolejności będzie kierował osoby należące do kategorii NEET (nie pracują, nie kształcą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczyły
w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich
4 tygodni) będące jednocześnie długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne lub znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Staże będą organizowane na okres do 6 miesięcy.

Po zakończeniu stażu Organizator stażu musi zagwarantować zatrudnienie na nieprzerwany okres 90 dni kalendarzowych w ramach umowy o pracę przynajmniej na 1/2 etatu
z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia określonego w odpowiednim Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w trakcie trwania zawartej umowy.

Zgodnie z Regulaminem z dnia 02.01.2020 r. w sprawie organizacji stażu w pierwszej kolejności realizowane będą:
– wnioski organizatorów, w których wskazani są kandydaci oraz
– wnioski, w ramach których staże odbywają się na terenie działania miasta Mysłowice.

W przypadku wpłynięcia do tutejszego Urzędu większej liczby wniosków decydować będzie kolejność ich złożenia. 

Regulamin oraz aktualny wniosek są dostępne w zakładce Staże
i bony stażowe – https://myslowice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/staze-i-bony-stazowe oraz w pok. nr 11.
 Prosimy o dokładne zapoznanie się z w/w regulaminem.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Instrumentów i Usług Rynku Pracy
w pokoju nr 11 oraz poprzez profil Urzędu na Facebook.com/PUPMyslowice.
Obsługa klientów odbywa się w godzinach od 8:00 do 14:30.
Telefon kontaktowy 32/223-26-06.