Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Opublikował: | 13 lutego 2020

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach spełniające następujące kryterium – osoby młode do 29 roku życia  tj. przed dniem 30 urodzin.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów
z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Projekt skierowany jest  w pierwszej kolejności do osób należących do kategorii NEET (nie pracują, nie kształcą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczyły w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni) będące jednocześnie długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne lub znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby
o niskich kwalifikacjach.

Maksymalna wysokość dofinansowania  – 24.000,00 zł.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach
w sekretariacie (pok. nr 1) w godzinach od 8 00 do 13 00  w ustalonych terminach:

20-21 styczeń 2020
20-21 luty 2020
19 – 20 marzec 2020
21-22 kwiecień 2020
21-22 maj 2020
23-24 czerwiec 2020
21-22 lipiec 2020
20- 21 sierpień 2020
22 – 23 wrzesień 2020
lub do wyczerpania środków.

Regulamin w sprawie przyznawania osobie bezrobotnej, absolwentowi CIS lub KIS, opiekunowi lub osobie poszukującej pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz aktualny wniosek są dostępne w zakładce Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – https://myslowice.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarcze oraz u doradcy klienta.

 Prosimy o dokładne zapoznanie się z ww. regulaminem.

Uwaga !
Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy w wypełnianiu wniosku po uprzednim ustaleniu terminu u doradcy klienta.
Zapisy pod numerem telefonu : 32/223-16-09  albo w siedzibie Urzędu pokój nr 15.

Szczegółowe informacje osoby bezrobotne mogą uzyskać u swojego Doradcy Klienta
oraz w Referacie Instrumentów i Usług Rynku Pracy w pokoju nr 15 oraz poprzez profil Urzędu na Facebook.com/PUPMyslowice.
Obsługa klientów odbywa się w godzinach od 8:00 do 14:30.
Telefon kontaktowy 32/223-16-09.