Informacja dla kombatantów oraz działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.

Opublikował: | 29 stycznia 2020

Uprzejmie informujmy, iż od dnia 10 maja 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 752) wprowadzające w szczególności możliwość otrzymania pomocy finansowej ze środków pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, oprócz kombatantów i wdów/wdowców pozostałych po nich, przez nowe grupy osób uprawnionych, tj.:

osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do Pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszy i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych żołnierze górnicy. Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących nierzom zastępczej służby wojskowej zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

cywilne niewidome ofiary działań wojennych. Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może przyznać osobom uprawnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, pomoc pieniężną – jednorazową lub okresową.

1. Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana, w szczególności na:

częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego lub wyrobów medycznych;
dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności. Może ona być przyznana, gdy:

dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220 % najniższej emerytury, tj. 2.420 zł;
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 150% najniższej emerytury, tj. kwoty 1.650 zł;
dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej emerytury, tj. 3.300 zł, w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji.

Pomoc jednorazowa jest przyznana do wysokości 150% kwoty najniższej emerytury, tj. 1.650 zł, przy czym pomoc przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego lub wyrobów medycznych lub dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności jest przyznawana do wysokości 300% najniższej emerytury, tj. 3.000 zł.

Pomoc pieniężna w formie jednorazowej może być przyznawana nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

2. Pomoc pieniężna okresowa — może być przyznana, w szczególności na:

zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne,
usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia. Może ona być przyznana, gdy:

dochód na osobę samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 150% najniższej emerytury, tj. kwoty 1.650 zł;
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 100% najniższej emerytury, tj. kwoty 1.100 zł na osobę.

Pomoc pieniężna okresowa jest przyznawana do wysokości 100% kwoty najniższej emerytury miesięcznie i jest przyznawana na okres do 6 miesięcy i nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy pieniężnej jednorazowej i okresowej można pobrać ze strony internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych www.kombatanci.gov.pl

Do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej powinien być dołączony dokument potwierdzający uzyskiwany dochód — w przypadku emerytów i rencistów będzie to ostatnia decyzja o waloryzacji świadczenia, a także dokumenty uzasadniające konieczność przyznania pomocy pieniężnej zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitali, faktury za leki oraz leczenie itp.

Jednocześnie przypominamy, że na tożsamych zasadach z pomocy pieniężnej udzielanej przez Szefa Urzędu mogą w dalszym ciągu korzystać osoby posiadające uprawnienia kombatanckie oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 22 276-77-75.