„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Opublikował: | 19 sierpnia 2019

logo_min_mops

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

 

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Od dnia 1 września 2019 do 31 grudnia 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, realizuje program współfinansowany z  Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019. .

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, jakim jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Z wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać osoby spełniające warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł, dla osoby w rodzinie – 528 zł.

Osoby korzystające z pomocy w formie usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikujące się do Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 nie będą ponosiły odpłatności za te usługi lub będą częściowo zwolnione z odpłatności.  Osoby zainteresowane i spełniające warunki do udziału w programie prosimy o zgłoszenie się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul Gwarków 24

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów :

Mariola Kozioł 32-317-36-25

Aleksandra Górnik 32-317-36-24