Stypendia i zasiłki szkolne

Opublikował: | 14 sierpnia 2019

Od września 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach rozpoczyna realizację pomocy materialnej dla uczniów szkół wynikającej z ustawy o systemie oświaty.
Jedną z form realizacji pomocy materialnej dla uczniów jest 
stypendium szkolne – które przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje jedna z przesłanek:

 1. bezrobocie;
 2. niepełnosprawność;
 3. wielodzietność
 4. alkoholizm
 5. narkomania
 6. długotrwała lub ciężka choroba;
 7. brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 8. rodzina niepełna
 9. inne zdarzenia losowe

Ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczenia w formie stypendium szkolnego wynosi 528 zł na osobę w rodzinie zgodne z Ustawą o pomocy społecznej.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

 

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z wyłączeniem uczniów realizujących obowiązek szkolny w klasie „0” wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15 października. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie ustawowego terminu.

Wnioski o pomoc materialną można składać w:

 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24 (Informacja)


Pomoc jest adresowana do uczniów mieszkających na terenie gminy Mysłowice.

Stypendium szkolne może być przyznane w okresie od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów od października do czerwca danego roku szkolnego.
Realizacja stypendium szkolnego odbywa się na zasadzie zwrotu kosztów poniesionych na wydatki szkolne po przedstawieniu faktur.

Inną formą pomocy materialnej z jakiej może skorzystać uczeń jest zasiłek szkolny który może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.

     Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Powyższe świadczenie ma charakter uznaniowy.
Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Zadanie realizowane jest w Dziale Obsługi Klienta. Osoby do kontaktu:
Aleksandra Górnik tel. (32) 317-36- 24,

Dagmara Berkowska tel. (32) 317-36-35

W dziale „Wnioski do pobrania” dostępne są wnioski na stypendium szkolne.