Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach (IV)

Opublikował: | 28 czerwca 2019
Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projektAktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach (IV)”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

W ramach realizacji projektu wsparciem zostaną objęte osoby należące co najmniej do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także należące do pozostałych grup określonych w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020″.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

Rok Formy wsparcia Ilość  osób objętych wsparciem
2019 Staż 69
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 25
Szkolenie 20
2020 Staż 69
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 27
Szkolenie 21
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

Wartość projektu wynosi: 2 559 926,95 zł, w tym wkład EFS 2 175 938,16 zł

  •  na 2019 rok przypada 1 251 935,00 zł
  •  na 2020 rok przypada 1 307 991,95 zł

 
Planowane efekty – efektywność zatrudnieniowa na poziomie:

  •  45% dla uczestników w najtrudniejszej sytuacji tj. osób powyżej 50 r.ż., kobiet, osób
    z niepełnosprawnością, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie,
  • 60% osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup docelowych, którzy podejmą pracę
    w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.