W kategorii : Ja=Sukces

Informacje dot. programu „Ja=Sukces”

SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH BĄDŹ NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO.

Opublikował: | 6 sierpnia 2020

3 sierpnia rozpoczęła się realizacja szkoleń komputerowych dla bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo uczestników projektu „Ja= Sukces II”. W zależności od posiadanego w tym zakresie poziomu wiedzy zrealizowane zostaną dwa szkolenia: KOMPUTER OD PODSTAW dla 12 uczestników. Szkolenie to potrwa 60 godzin i zakończone zostanie egzaminem wewnętrznym. ECDL E- CITIZEN dla 8 uczestników. Kurs będzie obejmował 42 godziny szkolenia oraz egzamin zewnętrzny. Uczestnicy,… Czytaj Więcej »

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „JA= SUKCES II”.

Opublikował: | 6 lipca 2020

29 czerwca rozpoczęła się realizacja szkoleń oraz warsztatów grupowych dla wszystkich uczestników projektu w 2020r. Zrealizowane zostaną: „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” dla 20 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo. „Warsztaty psychoedukacyjne” dla 10 osób zagrożonych bądź doświadczających przemocy w rodzinie. Szkolenie komputerowe „ECDL e- Citizen” dla 20 osób (przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży uczącej się, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem… Czytaj Więcej »

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „JA= SUKCES II”

Opublikował: | 17 maja 2020

11 maja rozpoczęły się indywidualne konsultacje psychologiczne dla uczestników projektu z I,II oraz III Grupy Docelowej projektu (osoby przebywające bądź opuszczające pieczę zastępczą, osoby bezrobotne bądź bierne zawodowo oraz młodzież pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym). 27 kwietnia tę samą formę wsparcia rozpoczęły uczestniczki z IV Grupy Docelowej (osoby doświadczające bądź zagrożone przemocą w rodzinie). W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną indywidualne konsultacje… Czytaj Więcej »

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA 10 UCZESTNICZEK PROJEKTU „JA= SUKCES II”

Opublikował: | 7 maja 2020

27 kwietnia rozpoczęły się indywidualne konsultacje psychologiczne dla 10 uczestniczek z IV Grupy Docelowej projektu (osoby doświadczające bądź zagrożone przemocą w rodzinie). Stanowią one część „Warsztatów psychoedukacyjnych”, na które składają się grupowe warsztaty oraz indywidualne konsultacje. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną konsultacje psychologiczne przeprowadzone zostaną w formie online bądź telefonicznej (w zależności od możliwości technicznych uczestniczki). Zrealizowanych zostanie 30 godzin zegarowych w-w usługi… Czytaj Więcej »

REALIZACJA PROJEKTU „JA= SUKCES II” W CZASIE PANDEMII COVID-19.

Opublikował: | 17 kwietnia 2020

Ogłoszenie zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz związane z tym zakazy i obostrzenia uniemożliwiły rozpoczęcie pierwszych szkoleń dla uczestników zakwalifikowanych do edycji w 2020r. W związku z powyższym dla wszystkich uczestników projektu przeprowadzone zostaną „Indywidualne konsultacje psychologiczne”, w formie online bądź telefonicznej (w zależności od możliwości technicznych uczestnika). Rozpoczęcie usługi nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej. Do tego czasu, do dyspozycji uczestników pozostają pracownicy socjalni dostępni w godzinach… Czytaj Więcej »

ZAKOŃCZENIE PIERWSZYCH ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

Opublikował: | 24 maja 2019

Zakończyła się realizacja pierwszych form wsparcia dla 40 uczestników projektu „Ja= Sukces II”, tj: „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” dla 20 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo. „Indywidualne konsultacje psychologiczne” dla 20 osób przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży uczącej się, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W załączeniu prezentujemy wybrane zdjęcia

PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU „JA= SUKCES II” (Edycja 2019)

Opublikował: | 11 kwietnia 2019

25 marca rozpoczęła się realizacja instrumentów Aktywnej Integracji dla uczestników edycji 2019- projektu „Ja= Sukces II”. W edycji tej wsparciem zostanie objętych min. 50 osób, w ramach 4 grup docelowych, liczących w sumie 50 osób: Pierwsza grupa docelowa to osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą. W 2019r. liczyć będzie 10 osób. Drugą grupę docelową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej,… Czytaj Więcej »

Rekrutacja „JA=SUKCES II”

Opublikował: | 11 stycznia 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach zaprasza osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub/oraz Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, do udziału w projekcie: „JA= SUKCES II”, współfinansowanym przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do: Osób przebywających w pieczy bądź opuszczających pieczę zastępczą (pow. 12 roku życia). Osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo. Młodzieży… Czytaj Więcej »