PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU „JA= SUKCES II” w 2018 r.

Opublikował: | 28 marca 2018

12 marca rozpoczęła się realizacja instrumentów Aktywnej Integracji dla uczestników projektu „Ja= Sukces II” w 2018 r. Wsparciem zostaną objęte 4 grupy docelowe, liczące w sumie 50 osób: Pierwsza grupa docelowa to osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą. W 2018 r. liczyć będzie 10 osób. Drugą grupę docelową stanowić będą osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne… Czytaj Więcej »

Szkoła życia rodzinnego – 2018

Opublikował: | 26 marca 2018

Do udziału w kolejnej edycji „Szkoły życia rodzinnego” zapraszamy osoby (do 30 r.ż), które chcą wzmocnić swoje zdolności oraz nabyć nowe umiejętności potrzebne do pełnienia ról związanych z życiem rodzinnym. Program adresowany jest w szczególności do: dziewcząt i kobiet w ciąży matek i ojców z małymi dziećmi młodzieży z pieczy zastępczej wkraczającej w dorosłe życie dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnością W ramach programu oferujemy: warsztaty grupowe i porady indywidualne prowadzone przez specjalistów z różnych… Czytaj Więcej »

Informacja

Opublikował: | 22 marca 2018

W dniu 30.03.2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie otwarty w godz. 7.30 – 12. 00. Kasa będzie czynna w godzinach 8.00 – 10.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Usługi asystenckie i pomoc sąsiedzka

Opublikował: | 31 stycznia 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu „Żyć sprawniej” adresowanego do 28 niepełnosprawnych i niesamodzielnych mieszkańców Mysłowic. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, pod działania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych. W okresie listopad 2016r. – grudzień 2017r. jego uczestnicy objęci byli usługami asystenckimi i usługami opiekuńczymi w formie pomocy sąsiedzkiej. W związku z koniecznością zapewnienia trwałości… Czytaj Więcej »

Zarządzenie wewnętrzne nr 7/18

Opublikował: | 26 stycznia 2018

Zarządzenie Wewnętrzne Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach Nr 7/18 z dnia 26.01.2018r. w sprawie ustalania zasad przyznawania dofinansowania do wypoczynku dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

Zmiana organu właściwego w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Opublikował: | 19 stycznia 2018

Z dniem 1 stycznia 2018 r., na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428), zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego zostały przekazane Wojewodzie Śląskiemu. Obecnie funkcję instytucji właściwej w  związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii… Czytaj Więcej »

Rekrutacja do programu „JA= SUKCES II”

Opublikował: | 19 stycznia 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach zaprasza osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub/oraz Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, do udziału w projekcie: „JA= SUKCES II”,współfinansowanym przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakończenie realizacji projektu „JA = SUKCES”

Opublikował: | 19 stycznia 2018

31 grudnia zakończyła się realizacja projektu „Ja= Sukces”. Projekt ten realizowany był w ramach poddziałania 9.1.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.